Όροι Α-ΖMarketing.gr http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=61 Όροι Marketing Sun, 16 Jun 2019 02:17:05 GMT Administered price Τρόπος τιμολόγησης, κατά τον οποίο η τιμή πώλησης καθορίζεται από τον παραγωγό, ενώ η προς παραγωγή ποσότητα καθορίζεται από τις δυνάμεις της αγοράς. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=8 8 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Behavior pattern Τρόπος συμπεριφοράς καταναλωτή http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=9 9 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Basic price Αρχική τιμή http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=10 10 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Chain of distribution Τα στάδια της διανομής ενός προϊόντος από την παραγωγή στον τελικό καταναλωτή. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=11 11 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Common price Μέση (συνηθισμένη) τιμή http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=12 12 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Dull sale Δύσκολη, αργοκίνητη κατανάλωση http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=13 13 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Dealer aid advertising Διαφημιστική υποστήριξη των εμπόρων, ( π.χ. από τους παραγωγούς) http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=14 14 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Emotional sales argument Επιχείρημα που κάνει έκκληση στο συναισθηματισμό του αγοραστή http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=15 15 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT False advertising Παραπλανητική διαφήμιση http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=16 16 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Gimmick Ασυνήθιστη, εντυπωσιακή ιδέα (ή αντικείμενο) που χρησιμοποιείται συνήθως για να βοηθάει τη διαφήμιση http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=17 17 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Household requirements Ανάγκες, απαιτήσεις, ενός νοικοκυριού http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=18 18 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Indirect advertising Έμμεση διαφήμιση. Διαφήμιση, που δεν αποβλέπει αμέσως στην αύξηση των πωλήσεων ενός προϊόντος, αλλά στη γνωστοποίηση ή στην αύξηση του γοήτρου της επιχείρησης που το παράγει http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=19 19 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Junk dealer Έμπορος, πωλητής μεταχειρισμένων αγαθών http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=20 20 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Knocking copy Διαφημιστικό κείμενο, ανταγωνιστικό σε σχέση με τα άλλα προϊόντα http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=21 21 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Licensing Νομική διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων κατασκευής ή εμπορίας ενός προϊόντος σε κάποιον άλλο. Λέγεται και Franchising http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=22 22 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Marketing channel Δίκτυο διάθεσης, πώλησης προϊόντων http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=23 23 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Ninety Διαφημιστικό πρόγραμμα 90 δευτερολέπτων http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=24 24 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Own retail store Ιδιόκτητο κατάστημα πωλήσεων που ανήκει σε έναν παραγωγό http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=25 25 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Peak period Περίοδος αιχμής http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=26 26 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Quota sample Ελεγχόμενο δείγμα. Καθορισμένη ως προς διάφορες παραμέτρους κατανομή δειγμάτων http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=27 27 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Rival Ανταγωνισμός http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=28 28 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Running test Το κύριο κείμενο μιας σελίδας http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=29 29 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Sampling Δειγματοληψία. Η τυχαία επιλογή μονάδων από ένα σύνολο http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=30 30 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Trade advertising Διαφήμιση που απευθύνεται στο εμπόριο http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=31 31 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Unmerchantable Μη εμπορεύσιμο http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=32 32 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Visualizer Αυτός που υλοποιεί (συνήθως σε σχέδιο) μια ιδέα http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=33 33 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Weighted sample Σταθμισμένο δείγμα http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=34 34 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Xerography Ξηρογραφία. Μέθοδος αναπαραγωγής αντιτύπων http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=35 35 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Yield Κέρδος ή έσοδα από ένα προϊόν ή από μετοχές μιας εταιρίας http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=36 36 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Zone pricing Διαφοροποίηση τιμών ανά περιοχή http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=37 37 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Στάση (Attitude) Οι στάσεις κατά τον C.Morgan, είναι μέρος των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας ενός ατόμου και μπορεί να είναι μαθημένες μέσω της κλασικής ή της ενεργούς εξάρτησης ή μέσω της παρατηρητικής μάθησης και της προτυποποίησης. Ο G. Allport αναφέρει ότι η έννοια της στάσης παρουσιάζει πολλές διαφοροποιήσεις στη σύγχρονη Κοινωνική ψυχολογία, και προσδιορίζει τη στάση, την νοητική και νευρική κατάσταση ετοιμότητας που έχει οργανωθεί διαμέσου της εμπειρίας και που ασκεί μια κατευθυντήρια ή δυναμική επίδραση πάνω στις αντιδράσεις των ατόμων για όλα τα αντικείμενα ή τις καταστάσεις με τα οποία συνδέεται. Οι C.Blackman και P.Second αναφέρουν ότι η στάση αφορά ορισμένες ρυθμίσεις των συναισθημάτων, σκέψεων και προδιαθέσεων ενός ατόμου για ενέργεια σε μερικές απόψεις του περιβάλλοντος. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=38 38 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Actual Market A market in which commodities, such as grain, gold, crude oil, or RAM chips, are bought and sold for cash and delivered immediately. also called cash market or spot market http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=39 39 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Διαφήμιση (Advertising) Διαφήμιση είναι η λειτουργία επικοινωνίας μεταξύ ενός ατόμου ή μιας ομάδας (επιχείρηση) και του κοινού, η οποία στοχεύει στην προβολή πραγμάτων, προϊόντων, υπηρεσιών κ.α., με σκοπό την προώθηση, επέκταση ή αύξηση των πωλήσεών τους ή τη δημιουργία ή διατήρηση της φήμης και πελατείας τους. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=40 40 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Brand name Brand είναι ένα όνομα, σήμα, σύμβολο, σχέδιο ή ένας συνδυασμός όλων αυτών με σκοπό να αναγνωρίζονται τα αγαθά, οι υπηρεσίες μιας επιχείρησης ή ενός ομίλου επιχειρήσεων και να διαφοροποιούνται από αυτά των ανταγωνιστών. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=41 41 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Brand Management Brand management is the application of marketing techniques to a specific product, product line, or brand. It seeks to increase the product's perceived value to the customer and thereby increase brand franchise and brand equity. Marketers see a brand as an implied promise that the level of quality people have come to expect from a brand will continue with present and future purchases of the same product. This may increase sales by making a comparison with competing products more favorable. It may also enable the manufacturer to charge more for the product. The value of the brand is determined by the amount of profit it generates for the manufacturer. This results form a combination of increased sales and increased price. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=42 42 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Business to consumer B2C. A transaction that occurs between a company and a consumer, as opposed to a transaction between companies (called B2B). The term may also describe a company that provides goods or services for consumers. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=43 43 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Dealer market A market in which transactions occur between principals acting as dealers buying and selling for their own accounts, rather than between brokers acting as agents for buyers and sellers. One example is the market for Treasuries http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=44 44 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Δημόσιες Σχέσεις Ο ορισμός του Βρετανικού Ινστιτούτου Δημοσίων Σχέσεων, τον οποίο δέχεται και η Ελληνική Εταιρία Δημοσίων Σχέσεων, θεωρεί ότι οι Δημόσιες Σχέσεις είναι: Α) Η συστηματική και προγραμματισμένη συνεχής προσπάθεια για τη δημιουργία και διατήρηση σχέσεων αμοιβαίας κατανόησης και καλής θέλησης ανάμεσα σε μια οργανωμένη ομάδα (ή ένα άτομο) και το κοινό της. Β) Ο Louis Salleron θεωρεί τις Δημόσιες Σχέσεις ως το σύνολο των μέσων που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στο προσωπικό τους, στους κύκλους με τους οποίους έχουν σχέσεις και γενικά με το κοινό, με σκοπό να ενισχύσουν τη δραστηριότητά τους και να ευνοήσουν την ανάπτυξή τους. Γ) Η Διεθνής Ένωση Δημοσίων Σχέσεων (IPRA) έδωσε στη Χάγη της Ολλανδίας, το Μάιο του 1960, τον ορισμό των Δημοσίων Σχέσεων, τον οποίο παραθέτουμε επιγραμματικά: Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι διοικητική λειτουργία όλων των δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών-επιχειρήσεων, έχουν διάρκεια προγραμματισμού, θέλουν να κερδίσουν τη κατανόηση και τη συμπάθεια του κοινού και αποβλέπουν στην αποτελεσματική συνεργασία και επιτυχία των οργανισμών και των επιχειρήσεων. Δ)Σύμφωνα με την εγκυκλοπαίδεια BRITANNIKA δημόσιες σχέσεις είναι: Η μορφή επικοινωνίας που ανάγεται στις σχέσεις μεταξύ μιας μονάδας, η οποία υπόκειται ή επιζητεί τη δημόσια προσοχή, και ενός ποικιλόμορφου κοινού, που ενδιαφέρεται ή μπορεί να ενδιαφέρεται για αυτήν. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=45 45 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Έρευνα αγοράς Με την έννοια έρευνας αγοράς νοείται η συστηματική, αντικειμενική και λεπτομερής αναζήτηση και μελέτη των μεταβλητών εκείνων που συμμετέχουν ως ενεργά στοιχεία κάθε προβλήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητα του Marketing. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=46 46 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Logistics The management of business operations, such as the acquisition, storage, transportation and delivery of goods along the supply chain. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=47 47 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Lead manager The commercial or investment bank which has primary responsibility for organizing a given credit or bond issuance. This bank will find other lending organizations or underwriters to create the syndicate, negotiate terms with the issuer, and assess market conditions. also called syndicate manager, managing underwriter or lead underwriter http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=48 48 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Κίνητρα (Motives) Με την έννοια κίνητρα αναφερόμαστε στην παρόρμηση η οποία κινεί ή προτρέπει τον καταναλωτή σε δράση. Ενώ η πρόθεση αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, δηλαδή το άτομο κινείται από μια επιθυμία για την κάλυψη μια ανάγκης. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=49 49 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Κίνητρα(Motives) Κίνητρα (Motives/Incentives)είναι οι καταστάσεις εκείνες που ενεργοποιούν και κινούν τα άτομα προς την εκπλήρωση ορισμένων σκοπών ή επιδιώξεων. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=50 50 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Marketing Marketing είναι η επιστήμη της αγοράς η οποία ασχολείται με τη δημιουργική δράση και συνεργασία εκείνων των υπηρεσιών, λειτουργιών και διαδικασιών, που συμπλέκονται στον τελικό σκοπό κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας και στην επιδίωξη του κέρδους από τη σχέση επιχείρησης και πελάτη. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=51 51 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Merchandising Το Merchandising είναι ένα σύνολο μελετών και τεχνικών που τίθεται σε εφαρμογή, ξεχωριστά ή σε συνδυασμό, από τους πωλητές και τους παραγωγούς με σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας του σημείου πώλησης και τη διάθεση προϊόντων, από μια μόνιμη προσαρμογή της συλλογής στις ανάγκες της αγοράς και από την κατάλληλη παρουσίαση των προϊόντων. Γενικότερα όμως το Merchandising είναι μια σειρά ενεργειών που γίνονται στο κατάστημα από τον πωλητή ή τον Merchandiser, για να επηρεάσει τους καταναλωτές να προτιμήσουν ορισμένα προϊόντα. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=52 52 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Management Το Management είναι η δραστηριότητα κατά την οποία εργάζεται κανείς μαζί και μέσω άλλων ανθρώπων, για την ολοκλήρωση τόσο των στόχων της επιχείρησης όσο και των στόχων των ατόμων που εργάζονται σε αυτήν. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=53 53 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Marketing Plan A Marketing Plan is a written document that details the actions necessary to achieve a specified marketing objective(s). It can be for a product or service, a brand, or a product line. It can cover one year (referred to as an annual marketing plan), or cover up to 5 years. A marketing plan may be part of an overall business plan. Solid marketing strategy is the foundation of a well-written marketing plan. While a marketing plan contains a list of actions, a marketing plan without a sound strategic foundation is of little use. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=54 54 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Marketability A measure of the ability of a security to be bought and sold. If there is an active marketplace for a security, it has good marketability. Marketability is similar to liquidity, except that liquidity implies that the value of the security is preserved, whereas marketability simply indicates that the security can be bought and sold easily. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=55 55 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Management’s discussion Section in a quarterly or annual report in which the company's executives describe the prior period and the current outlook http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=56 56 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Mass Market A broad, non-targeted demographic http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=57 57 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Narrow market A market with few bid and ask offers. Characterized by low liquidity, high spreads, and high volatility. Small changes in supply and/or demand can have a dramatic impact on market price. also called thin market. opposite of liquid market. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=58 58 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Niche Market A focused, targetable part of a market http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=59 59 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Οργάνωση Οργάνωση είναι η διαδικασία καταμερισμού της εργασίας με ομάδες και άτομα και ο συντονισμός των ενεργειών τους, με σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι της επιχείρησης. Με την οργάνωση καθορίζεται επίσης η εξουσία και η ευθύνη των διοικητικών στελεχών και διαμορφώνονται οι διάφορες βαθμίδες εξουσίας και ευθύνης, δηλαδή, τα διάφορα επίπεδα διοικητικής ιεραρχίας της επιχείρησης. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=60 60 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Προϊόν (Product) Με την έννοια του προϊόντος νοούνται όλα εκείνα τα στοιχεία που συμμετέχουν στην "προσωπικότητα" του, στο image του προϊόντος ή κατά άλλους στο "προφίλ" του προϊόντος. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=61 61 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Αντίληψη (Perception) Αντίληψη, είναι η πολλαπλή ενέργεια με την οποία η συνείδηση επεξεργάζεται τα δεδομένα των αισθήσεων (τα συναρμολογεί, τα συμπληρώνει με παραστάσεις, τα διευκρινίζει) και αναφέρει τις εντυπώσεις της σε ορισμένο αντικείμενο που το ξεχωρίζει από τον εαυτό της σαν κάτι αυθύπαρκτο. Αντίληψη, είναι η πνευματική διαδικασία της αντίληψης, γνώσης και κρίσης και η οποία δίνει την ικανότητα σ’ένα άτομο να αντιληφθεί, να κατανοήσει και να εξηγήσει τον κόσμο που τον περιβάλει. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=62 62 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Positioning Choosing a market niche for a product, taking into consideration price, promotion, distribution, packaging, competition, marketplace needs, etc. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=63 63 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Προώθηση πωλήσεων (Promotion) Η προώθηση πωλήσεων περιλαμβάνει τα δωρεάν εμπορεύματα, εκπτωτικά κουπόνια, προβολές στα καταστήματα λιανικής πώλησης και παρουσιάζουν τρία κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα: - Επικοινωνία του καταναλωτή με το προϊόν - Κίνητρο για αγορά - Πρόσκληση για αγορά http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=64 64 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Promotion Programs Promotion Programs είναι τα προγράμματα τα οποία είναι σχεδιασμένα να πείσουν τους πελάτες να αγοράσουν το προϊόν, περιλαμβάνουν ατομικές πωλήσεις, διαφήμιση (πληρωμένες καταχωρήσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης), δημοσιότητα (μη πληρωμένες καταχωρήσεις δημοσιοποιημένες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης), και προώθηση πωλήσεων (άλλες δραστηριότητες μάρκετινγκ, σχεδιασμένες να παρακινήσουν τον πελάτη να αγοράσει, και τον πωλητή να είναι αποδοτικότερος). http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=65 65 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Συμπεριφορά του καταναλωτή Συμπεριφορά του καταναλωτή είναι οι πράξεις των ατόμων που εμπλέκονται άμεσα με την απόκτηση και χρήση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών, εμπεριέχουν δε και τη διαδικασία της απόφασης, που προηγείται και προσδιορίζει αυτές τις πράξεις. Συμπεριφορά του καταναλωτή είναι ό,τι αφορά στις αποφάσεις και στις σχετικές μ’αυτές δραστηριότητες των ατόμων, που αναφέρονται ειδικά στην αγορά και χρησιμοποίηση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών. Συμπεριφορά του καταναλωτή είναι η συμπεριφορά των ατόμων στον τόπο της αγοράς για την πραγματοποίηση προσωπικών του αναγκών και την αντιμετώπιση, απαιτήσεων που δημιουργεί το περιβάλλον. Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τον όρο Συμπεριφορά Καταναλωτή νοείται η συμπεριφορά που διαμορφώνει ένα άτομο ή μια ομάδα σε μια κατάσταση αγοράς η οποία μπορεί να παρατηρηθεί ή να καταγραφεί. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=66 66 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Τηλεμάρκετινγκ Ο όρος τηλεμάρκετινγκ αναφέρεται στην "επαφή" που έχουν οι πωλητές της επιχείρησης με πελάτες χρησιμοποιώντας τις σύγχρονες μεθόδους τηλεπικοινωνίας (π.χ. τηλέφωνο, Η/Υ), χωρίς να είναι αναγκαία η πρόσωπο-με-πρόσωπο επαφή. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=67 67 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Ακορντεόν των λιανικών πωλήσεων Ένα φαινόμενο το οποίο περιγράφει με ποιο τρόπο το εύρος της ποικιλίας των προϊόντων, των λιανοπωλητών ή των δραστηριοτήτων τους μετατοπίζεται με την πάροδο του χρόνου. Υπάρχει μία τάση περάσματος από ένα “γενικό-ειδικό-γενικό” κύκλο. Ωστόσο, υπάρχει δυνατότητα πολλές δραστηριότητες της λιανικής να εξελιχθούν με βάση ένα “ειδικό-γενικό-ειδικό κύκλο”. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=68 68 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Αρνητικό Marketing Μάρκετινγκ που αποσκοπεί να μειώσει τη ζήτηση προσωρινά ή μόνιμα. Ο σκοπός δεν είναι να υπονομεύσει τη ζήτηση, αλλά απλώς να τη μειώσει ή να τη μετατοπίσει. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=69 69 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Advertising contract Συμβόλαιο, που υπογράφεται μεταξύ μιας διαφημιστικής εταιρείας κ ενός διαφημιζόμενου με τους όρους που πρέπει να τηρηθούν κατά τη διάρκεια που η διαφημιστική εταιρεία θα χειρίζεται το διαφημιστικό λογαριασμό. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=70 70 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Breakeven analysis Τεχνική ανάλυση του κέρδους, που προσδιορίζει τον όγκο πωλήσεων στον οποίο το συνολικό κόστος είναι ίσο με τα συνολικά έσοδα. Κάποιος θα έχει κέρδος, αν οι πωλήσεις του υπερβούν αυτό το επίπεδο κ θα υποστεί ζημιά αν οι πωλήσεις του δε φθάσουν σε αυτό το επίπεδο. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=71 71 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Διαπιστωμένη παραφωνία Η δυσφορία την οποία αισθάνεται ο αγοραστής λόγω κάποιας αντίφασης η οποία παρατηρείται μετά την αγορά. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=72 72 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Διεύθυνση διεθνών υποθέσεων Μια μορφή διεθνούς οργανισμού marketing ο οποίος χειρίζεται όλες τις διεθνείς δραστηριότητες της επιχείρησης. Το τμήμα marketing, το τμήμα παραγωγής, το τμήμα έρευνας, το τμήμα σχεδιασμού και το τμήμα εξειδικευμένου προσωπικού, οργανώνονται σε λειτουργικές μονάδες σύμφωνα με τη γεωγραφία ή τις ομάδες προϊόντων ή ως πολυεθνική θυγατρική, η οποία είναι υπεύθυνη για τις πωλήσεις και την αποδοτικότητά της. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=73 73 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Dumping Πολιτική διαχωρισμού τιμών με την οποία επιδιώκεται η διείσδυση σε ξένη αγορά. Η τιμή πώλησης στην ξένη αγορά είναι χαμηλότερη από την επικρατούσα στην εγχώρια αγορά. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=74 74 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Web casting Διαδικασία με την οποία ο μάρκετερ στέλνει διαφημίσεις ή πληροφορίες μέσω Internet απευθείας στο χώρο των πελατών-στόχων. Οι εταιρείες μπορούν επίσης να υπογράψουν σύμβαση με άλλες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία κ οι οποίες θα κατεβάζουν αυτόματα εξειδικευμένες πληροφορίες στους προσωπικούς υπολογιστές των συνδρομητών τους. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=75 75 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Κάθετο σύστημα marketing Μια δομή καναλιού διανομής στην οποία οι παραγωγοί, οι χονδρέμποροι κ οι λιανοπωλητές ενεργούν ως ενιαίο σύστημα. Ένα μέλος του καναλιού έχει στην κατοχή του τα άλλα, έχει υπογράψει συμβόλαια μαζί τους ή διαθέτει τόσο μεγάλη δύναμη που τελικά συνεργάζονται όλα τα μέλη. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=76 76 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Management ολικής ποιότητας (TQM): Προγράμματα που σχεδιάζονται συνεχώς, για να βελτιώσουν την ποιότητα προϊόντων, υπηρεσιών κ διαδικασιών marketing. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=77 77 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Marketing σχέσεων Η διαδικασία της δημιουργίας, της διατήρησης και της προώθησης ισχυρών σχέσεων, πολύτιμων σχέσεων με πελάτες κ άλλους ενδιαφερόμενους. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=78 78 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Marketing σχέσεων Μια επιχειρησιακή μέθοδος, η οποία εστιάζει στην μακροπρόθεσμη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην επιχείρηση και τις ομάδες που έχουν συμφέροντα από αυτήν παρά σε μεμονωμένες συναλλαγές. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=79 79 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Domes day marketing Η συνένωση βάσεων δεδομένων για να προκύψουν σφαιρικές πληροφορίες για τους πραγματικούς κ πιθανούς πελάτες. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=80 80 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Μέθοδος Δελφών (Delfi technique): Πρόβλεψη που στηρίζεται στην εκτίμηση κάθε ενδιαφερόμενης πλευράς κ στη συνέχεια, κοινοποίηση των εκτιμήσεων αυτών στα άλλα μέρη της ομάδας για σχολιασμό κ αναθεώρηση. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=81 81 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Μοναδική πρόταση πώλησης (ΜΠΠ) Το μοναδικό πλεονέκτημα του προϊόντος, το οποίο μια επιχείρηση προωθεί επιθετικά στην αγορά-στόχο. Το πλεονέκτημα αυτό συνήθως αντικατοπτρίζει μια λειτουργική ανωτερότητα: -την άριστη ποιότητα -την άριστη εξυπηρέτηση -την χαμηλότερη τιμή -την πλέον προηγμένη τεχνολογία http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=82 82 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Μήτρα ανάπτυξης μεριδίου Μια μέθοδος σχεδιασμού χαρτοφυλακίου η οποία αξιολογεί τους ΣΤΔ μιας εταιρείας με βάση το ρυθμό ανάπτυξής του στην αγορά κ στο σχετικό μερίδιο αγοράς. Οι ΣΤΔ χαρακτηρίζονται ως αστέρια, αγελάδες, ερωτηματικά ή σκύλοι. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=83 83 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Αστέρια Επιχειρηματικές δραστηριότητες ή προϊόντα με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης και υψηλό μερίδιο, οι οποίες συχνά απαιτούν σημαντικότατες επενδύσεις για να χρηματοδοτηθεί η γρήγορη ανάπτυξή τους. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=84 84 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Αγελάδες Επιχειρηματικές δραστηριότητες ή προϊόντα με χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης κ υψηλό μερίδιο. Είναι καθιερωμένοι κ επιτυχημένοι τομείς δραστηριότητας οι οποίοι αποδίδουν μετρητά χρήματα τα οποία χρησιμοποιεί η εταιρεία για να πληρώσει τους λογαριασμούς της κ να υποστηρίξει άλλους τομείς δραστηριότητας οι οποίοι χρειάζονται επενδύσεις. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=85 85 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Ερωτηματικά Τομείς δραστηριότητας με χαμηλό μερίδιο σε αγορές με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης οι οποίοι απαιτούν πολλά μετρητά χρήματα για να διατηρήσουν το μερίδιό τους ή να γίνουν αστέρια http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=86 86 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Σκύλοι Τομείς δραστηριότητας κ προϊόντα με χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης κ χαμηλό μερίδιο, οι οποίοι πιθανόν να δημιουργούν αρκετά μετρητά χρήματα για να συνεχίσουν να υφίστανται, αλλά δεν υπόσχονται ότι θα είναι σημαντικές πηγές μετρητών. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=87 87 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Νόμοι του Engel Διαφορές οι οποίες εντοπίστηκαν πριν από έναν αιώνα κ περισσότερο από τον Ernst Engel όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι μεταβάλλουν τις δαπάνες τους για τροφή, στέγη, μεταφορές, υγειονομική περίθαλψη κ άλλες κατηγορίες αγαθών κ υπηρεσιών καθώς αυξάνεται το οικογενειακό εισόδημα. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=88 88 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Νόμος του προβαδίσματος (Law of primacy) Ο κανόνας που αναφέρει ότι οι μετέπειτα πληροφορίες ερμηνεύονται υπό το φως των προηγούμενων εμπειριών, γεγονός που σημαίνει ότι οι προηγούμενες εμπειρίες είναι πιο σημαντικές από τις μεταγενέστερες. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=89 89 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Ουραγός αγοράς Μια επιχείρηση σε κάποιο κλάδο, η οποία θέλει να διατηρήσει το μερίδιό της, χωρίς να διαταράξει το υφιστάμενο καθεστώς. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=90 90 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Περιουσιακή αξία μάρκας Η αξία μιας μάρκας με βάση την έκταση στην οποία διαθέτει υψηλή αφοσίωση μάρκας, επίγνωση ονομασίας, εκλαμβανόμενη ποιότητα, ισχυρούς συσχετισμούς μάρκας κ άλλα θετικά στοιχεία όπως οι ευρεσιτεχνίες, τα εμπορικά σήματα κ οι σχέσεις μεταξύ των καναλιών. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=91 91 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Πεφωτισμένο Marketing Μια φιλοσοφία marketing σύμφωνα με την οποία το marketing μιας εταιρείας πρέπει να υποστηρίζει την άριστη μακροχρόνια αποδοτικότητα του συστήματος marketing. Οι πέντε αρχές του, είναι: -το marketing με επίκεντρο τον καταναλωτή -το marketing με επίκεντρο τις καινοτομίες -το marketing με επίκεντρο την αξία -το marketing με επίκεντρο τη συναίσθηση της αποστολής, κ -το marketing με επίκεντρο την κοινωνία. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=92 92 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Προωθητική μείωση Μια μείωση της τιμής ή του καταβαλλόμενου ποσού με σκοπό να ανταμείψει τους αντιπροσώπους για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα διαφημιστικά κ υποστήριξης πωλήσεων. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=93 93 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT POP (point of purchase) material Διαφημιστικό υλικό που χρησιμοποιείται στα σημεία πώλησης ενός προϊόντος, δηλ. στα καταστήματα. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=94 94 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Return on investement (ROI) – Η απόδοση της επένδυσης Τα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με το κεφάλαιο που ασχολήθηκε για την πραγματοποίησή τους. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=95 95 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Στρατηγικός τομέας δραστηριότητας (ΣΤΔ): Ένα τμήμα της εταιρείας το οποίο έχει ξεχωριστή αποστολή κ στόχους κ τα σχέδια τα οποία το αφορούν, μπορούν να γίνουν ανεξάρτητα από τις άλλες δραστηριότητες τις εταιρείας ΣΤΔ μπορεί να είναι κάποιο τμήμα τις εταιρείας, μια σειρά προϊόντων από ένα τμήμα ή μερικές φορές ένα μεμονωμένο προϊόν ή μάρκα. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=96 96 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Συστήματα δεδομένων ενιαίας πηγής Συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης τα οποία συσχετίζουν την έκθεση των καταναλωτών σε τηλεοπτικές διαφημίσεις και προώθηση (η οποία μετριέται με τη βοήθεια τηλεοπτικών μετρητών) με αυτά τα οποία αγοράζουν από καταστήματα (τα οποία μετρώνται με τη βοήθεια σαρωτών στα ταμεία). http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=97 97 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Συστήματα πληροφοριών marketing (ΣΠΜ) Άτομα, μηχανήματα κ διαδικασίες για τη συγκέντρωση, ταξινόμηση, ανάλυση κ διανομή απαραίτητων, έγκαιρα διαθέσιμων κ ακριβών πληροφοριών προς τους λήπτες αποφάσεων marketing. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=98 98 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Σχεδιασμένη οικονομική απαξίωση Μια στρατηγική που προκαλεί την οικονομική απαξίωση των προϊόντων πριν χρειαστεί πραγματικά η αντικατάστασή τους. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=99 99 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Τιμολόγηση FOB Μια στρατηγική γεωγραφικής τιμολόγησης στην οποία τα αγαθά παραδίδονται χωρίς επιβάρυνση πάνω σε ένα μεταφορικό μέσο. Ο πελάτης καταβάλει τον ναύλο από το εργοστάσιο μέχρι τον τόπο προορισμού. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=100 100 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Ταχυδρομικές ενέσεις Επικοινωνίες μέσω ταχυδρομείου που έχουν ως στόχο τους να εξασφαλίσουν επιχειρηματική δραστηριότητα ή ραντεβού για συνέντευξη με σκοπό την πώληση. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=101 101 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Μάρκετινγκ Marketing είναι μια σειρά από ενέργειες και δραστηριότητες που κάνει μια εταιρεία ώστε να καταγράψει τις επιθυμίες των καταναλωτών, να δημιουργήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα καλύψουν αυτές τις ανάγκες και να τα πουλήσει αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα από τους ανταγωνιστές της, δίνοντας στον καταναλωτή τη μεγαλύτερη δυνατή αξία. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=102 102 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Marketing Database Πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή για την αποθήκευση και την επαναχρησιμοποίηση δεδομένων τα οποία χρειάζονται οι μάρκετερς. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=103 103 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Προώθηση Πωλήσεων Η παροχή στον καταναλωτή βραχυπρόθεσμων κινήτρων προκειμένου να αγοράσει ένα προϊόν. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=104 104 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Direct-Action Advertising Διαφήμιση που προσπαθεί να δώσει κίνητρα στους πελάτες ώστε να ενεργήσουν αμέσως μετά την επαφή τους με την διαφήμιση. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=105 105 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Άμεσο Μάρκετινγκ Άμεσο Μάρκετινγκ (Direct Marketing) είναι ένα αμφίδρομο (interactive) σύστημα marketing που χρησιμοποιεί ένα ή περισσότερα διαφημιστικά μέσα, προκειμένου να πραγματοποιήσει μια μετρούμενη ανταπόκριση (response) ή συναλλαγή (transaction) σε οποιαδήποτε σημείο. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=106 106 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Breakeven Analysis Τεχνική ανάλυση του κέρδους που προσδιορίζει τον όγκο πωλήσεων στον οποίο το συνολικό κόστος είναι ίσο με τα συνολικά έσοδα. Κάποιος θα έχει κέρδος αν οι πωλήσεις του υπερβούν αυτό το επίπεδο, και θα υποστεί ζημιά αν δε φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=107 107 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Benchmarking (συγκριτική στάθμιση απόδοσης) Η διαδικασία της αξιολόγησης μιας διεργασίας ή των μεθόδων ενός οργανισμού, με σύγκριση τους με άλλη διεργασία ή μεθόδους εντός ή εκτός του οργανισμού. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=108 108 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Institutional Advertising Διαφήμιση που προβάλει το όνομα ή την εικόνα μιας επιχείρησης και όχι τόσο τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=109 109 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Banner Ηλεκτρονικός πίνακας ή διαφήμιση με τη μορφή εικόνας γραφικών που βρίσκεται σε μια σελίδα του Web. Πολλά από αυτά είναι κινούμενα αρχεία μορφής GIF. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=110 110 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Viral Marketing (ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) Οποιαδήποτε διαφήμιση μεταδίδεται από μόνη της με τον τρόπο που μεταδίδονται οι ιοί. Ένα παράδειγμα είναι το Hotmail. Όταν οι χρήστες του Hotmail στέλνουν e-mail, διαφημίζουν την υπηρεσία στους παραλήπτες με μια σημείωση στο κάτω μέρος των μηνυμάτων, που τους καλεί να αποκτήσουν και αυτοί διεύθυνση e-mail της Hotmail. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=111 111 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Positioning (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ) Η διαδικασία για να επιτύχεις μια επιθυμητή θέση στο μυαλό των πελατών και των δυνητικών πελατών. Μπορείτε να προβάλλετε την εταορία σας, τα προϊόντα σας, τις τεχνολογίες σας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που απαιτεί την προσοχή του πελάτη. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=112 112 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Μείγμα Μάρκετινγκ (MARKETING MIX) The set of controllable tactical marketing tools—product, price, place, and promotion—that the firm blends to produce the response it wants in the target market. Το σύνολο των τακτικά ελεγχόμενων εργαλείων μάρκετινγκ – προϊόν, τιμή, θέση και προώθηση – τα οποία η εταιρία αναμιγνύει για να παράγει την ανταπόκριση που θέλει από την αγορά στόχο. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=113 113 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Franchise Άδεια που παραχωρείται σε μια επιχείρηση να χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα, τις λειτουργίες και άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας άλλης επιχείρησης. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=114 114 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Brand ( ΕΠΩΝΥΜΙΑ) Ένα όνομα, όρος, σημάδι, σύμβολο, ή σχέδιο, ή συνδυασμός αυτών που σκοπεύουν να προσδιορίσουν τα αγαθά ή τις υπηρεσίες του ενός φορέα ή ομάδας φορέων και να τους διαφοροποιήσουν από εκείνα των ανταγωνιστών. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=115 115 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Αναγνώριση Ανάγκης ( NEED RECOGNITION) Αναγνώριση ανάγκης το πρώτο στάδιο της διαδικασίας απόφασης αγοραστών στην οποία ο καταναλωτής αναγνωρίζει ένα πρόβλημα ή μια ανάγκη. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=116 116 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Niche Marketing Η ικανοποίηση των αναγκών κάποιου συγκεκριμένου αγοραστικού κοινού. Περιλαμβάνει παραδείγματος χάρη την πώληση εξοπλισμού γυμναστικής σε λάτρεις της υγιεινής ζωής, αμορτισέρ σε εταιρίες κατασκευής αυτοκινήτων ή τιμές μετοχών σε επενδυτές. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=117 117 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Κύκλος Ζωής Προϊόντος (PRODUCT LIFE CYCLE) The course of a product’s sales and profits over its lifetime. It involves five distinct stages: product development, introduction, growth, maturity, and decline. Η πορεία των πωλήσεων και των κερδών ενός προϊόντος κατά τη διάρκεια ζωής του. Περιλαμβάνει πέντε ευδιάκριτα στάδια: εξέλιξη, εισαγωγή, αύξηση, ωριμότητα, και πτώση προϊόντων. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=118 118 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Κύκλος Ζωής Προϊόντος (PRODUCT LIFE CYCLE) Πρότυπο που περιγράφει τα στάδια από τα οποία πρέπει να περάσει ένα προϊόν ή μια κατηγορία προϊόντων αρχίζοντας από την εισαγωγή τους στην αγορά και φθάνοντας στην απόσυρσή τους από αυτήν. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=119 119 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Marketing Myopia Προσανατολισμός προς το προϊόν χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα οφέλη του πελάτη. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=120 120 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Σύστημα Ποιότητας( QUALITY SYSTEM) Η οργανωτική δομή, οι ευθύνες, οι διαδικασίες, οι πόροι για την υλοποίηση του μάνατζμεντ ποιότητας. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=121 121 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Management Η διαδικασία προγραμματισμού, οργάνωσης, ηγεσίας, ελέγχου και στελέχωσης που οδηγεί στην αποτελεσματική εκτέλεση καθηκόντων. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=122 122 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Μαζική Παραγωγή (MASS PRODUCTION) Η διαδικασία παραγωγής μεγάλων ποσοτήτων ενός προϊόντος σε ένα δεδομένο χρονικό πλαίσιο, κάτι που οδηγεί σε εξοικονομήσεις κλίμακας. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=123 123 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Καονοτομία (INNOVATION) Η δημιουργία και ανάπτυξη νέων ιδεών, προϊόντων ή διεργασιών που παρέχουν τη βάση για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=124 124 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Brainstorming Η διαδικασία με την οποία άτομα διατυπώνουν ιδέες, απόψεις ή σχόλια για ένα δεδομένο πρόβλημα ή θέμα, χωρίς να έχουν εκ των προτέρων σχηματισμένες ιδέες και απόψεις γι΄αυτό. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=125 125 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT e-CRM Μάρκετινγκ που επιτυγχάνει σχέσεις με τον πελάτη με ηλεκτρονικά μέσα. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=126 126 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT M-Commerce Συντομογραφία για το κινητό εμπόριο, δηλαδή την πώληση των προϊόντων και υπηρεσιών από κινητή συσκευή, όπως το κινητό τηλέφωνο ή η συσκευή PDA με πρόσβαση στο Internet. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=127 127 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Εσωτερικός Πελάτης (INTERNAL CUSTOMER) Διακριτές εσωτερικές διεργασίες, η έξοδος των οποίων υπόκειται στις απαιτήσεις του επόμενου πελάτη και επομένως απαρτίζουν μια αλυσίδα ικανοποίησης απαιτήσεων. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=128 128 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Concentrated Marketing Μια στρατηγική κατά την οποία η επιχείρηση έχει ως στόχο ένα μόνο τμήμα της αγοράς για ένα μόνον προϊόν ή για περιορισμένη σειρά προϊόντων. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=129 129 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Opinion Leaders Άτομα που με τις προφορικές απόψεις τους επηρεάζουν τις αποφάσεις των καταναλωτών. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=130 130 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Total Quality Management (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) Φιλοσοφία και σύστημα διοίκησης των επιχειρήσεων που στηρίζει όλα όσα κάνει η επιχείρηση, στην επιδίωξη της ποιότητας. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=131 131 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Telemarketing Μέθοδος προβολής που χρησιμοποιεί ειδικά εκπαιδευμένους πωλητές ώστε να έρθουν συστηματικά σε τηλεφωνική επαφή με μια ομάδα πιθανών πελατών http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=132 132 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Υβριδικά κανάλια διανομής Πολυκαναλική διανομή, όπως αυτή που παρατηρείται όταν μια επιχείρηση δημιουργεί δυο ή περισσότερα τμήματα πελατών. Μια παραλλαγή της άμεσης και της έμμεσης μεθόδου χρησιμοποιείται για την παράδοση των αγαθών της επιχείρησης στους πελάτες της. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=133 133 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Australian Association of National Advertisers An association representing the interests of large marketing companies in the advertising industry. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=134 134 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Australian Bureau of Statistics An Australian government agency which classifies organisations according to their economic activity, and collects and disseminates statistical information about Australian industry. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=135 135 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Australian Council of Trade Unions The central body of the trade union movement in Australia; formed in the 1920s to represent the interests of trade unions nationally, its major concerns are industrial relations and wage payments to union members. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=136 136 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Australian Direct Marketing Association An association, established in 1967, to represent the interests of direct mail marketers; a diverse group, consisting of individual and corporate members including direct marketing agencies, mailing houses, telemarketing bureaus, list brokers, charities, fund raisers and mail order merchandisers, it attempts to formulate and control appropriate standards of practice in direct marketing. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=137 137 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Buying Centre Everyone within an organisation who participates in a buying decision; categories of participants within the buying centre are commonly referred to as users, influencers, deciders, buyers and gatekeepers. See Buyers; Deciders; Gatekeepers; Influencers; Users. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=138 138 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Buying Committee A group within a retailing organisation or chain which has responsibility for the purchase of merchandise for resale. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=139 139 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Buying Cycle The time taken by an organization to complete its decision to buy. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=140 140 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Buying Power The resources, especially financial, that customers have at a given time. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=141 141 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Customer Relations Department A division of an organisation with responsibility for ensuring that customers are satisfied with the goods or services they have purchased and with the way the organisation has served them. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=142 142 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Customer Retention Maintaining the existing customer base by establishing good relations with all who buy the company's product. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=143 143 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Customer Service A wide variety of activities intended to ensure that customers receive the goods and services they require to satisfy their needs or wants in the most effective and efficient manner possible. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=144 144 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Customer- Driven Distribution Systems A system of distribution designed with customer requirements rather than a company's convenience in mind. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=145 145 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Electronic commerce B2C. A transaction that occurs between a company and a consumer, as opposed to a transaction between companies (called B2B). The term may also describe a company that provides goods or services for consumers. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=146 146 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Guarantee A written assurance by the manufacturer that a product will be replaced or repaired to the customer's satisfaction if it is found to be defective or does not perform as intended. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=147 147 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Downward Stretching Introducing a new product into a product line at the lower priced end of the market. See Product Line Stretching; Upward Stretching; Two-Way Stretching. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=148 148 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT DPI Disposable Personal Income http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=149 149 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Dramatisation of Presentation The vitality given to a presentation or demonstration of a product by a salesperson to a buyer; presentations can be dramatised by using audiovisual aids, involving the buyer in the operation of the product, etc. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=150 150 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Drip Advertising Limited expenditure on advertising over a relatively long period of time. See Burst Advertising Expenditure. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=151 151 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Drive A motivating force or need sufficiently strong to impel a person to seek its satisfaction. See Learning Process http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=152 152 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT External Marketing Environment Relatively uncontrollable factors outside the firm which influence its decision making. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=153 153 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT External Stimuli Advertisements, posters, coupons, point-of-purchase materials, store displays, etc which give rise to a drive. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=154 154 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Extrinsic Rewards Rewards for doing a job which are external to the individual, such as wages, bonuses, incentives, fringe benefits, job promotions, and so on. See Intrinsic Rewards. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=155 155 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Eye Pupil Dilation Test A physiological method of objectively pre-testing advertisements in which involuntary eye pupil dilation is used to measure the level of interest shown by a particular consumer. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=156 156 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Full-Service Research Supplier A marketing research firm which can offer a client a complete range of services, including problem definition or conceptualisation, research design, data collection and analysis, and reporting. See Limited-Service Research Supplier. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=157 157 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Full-Service Wholesaler A wholesaler offering a complete range of services including buying, selling, storage, transporting, sorting, financing, providing market feedback and risk-taking; also called a Full-Function Wholesaler. See Limited-Function Wholesaler. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=158 158 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Functional Costs Costs associated with a specific business activity, such as selling, advertising, marketing research, etc. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=159 159 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Functional Discount A price allowance given to a firm performing some part of the marketing function for other members of the channel of distribution; also called Trade Discount http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=160 160 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Group Selling A selling situation in which a salesperson presents a product or product range to a group of buyers from one company or to a buying committee. See Team Selling http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=161 161 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Growth Stage of Product Life Cycle The second stage (after the introductory stage) in the life cycle of a successful product; sales revenues increase steadily as the product finds market acceptance, prices generally remain high despite increasing competitive threats and profit margins are at peak level. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=162 162 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Growth Strategies The means by which an organisation plans to achieve its objective to grow in volume and turnover. Four broad growth strategies are available - market penetration, product development, market development and diversification. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=163 163 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Marketing Research Objectives The aims or purpose of a marketing research study; objectives are often expressed as hypotheses to be tested. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=164 164 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Advertising Η τοποθέτηση των ανακοινώσεων και των πειστικών μηνυμάτων εγκαίρως ή διάστημα που αγοράζεται σε οποιαδήποτε από τα μαζικής επικοινωνίας μέσα από τις επιχειρησιακές εταιρίες, τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, τις κυβερνητικές αντιπροσωπείες, και τα άτομα που επιδιώκουν να ενημερώσουν ή/και να πείσουν τα μέλη μιας ιδιαίτερης αγοράς στόχων ή το ακροατήριο για τα προϊόντα τους, τις υπηρεσίες, τις οργανώσεις, ή τις ιδέες. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=165 165 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Advocacy Advertising Ένας τύπος διαφήμισης που τοποθετείται από τις επιχειρήσεις και άλλες οργανώσεις και προορίζεται να επικοινωνήσει μια άποψη για ένα αμφισβητούμενο θέμα σχετικά με το κοινωνικό, πολιτικό, ή οικονομικό περιβάλλον. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=166 166 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Advertising Agency Μια οργάνωση που παρέχει ποικίλες διαφημιστικές σχετικές υπηρεσίες στους πελάτες που επιδιώκουν τη βοήθεια στις δραστηριότητες διαφήμισής τους. Μια διαφημιστική αντιπροσωπεία πλήρης-υπηρεσιών συμμετέχει στον προγραμματισμό και τη διοίκηση των διαφημιστικών εκστρατειών, των στόχων συμπεριλαμβανομένης καθορισμού της διαφήμισης, της ανάπτυξης των στρατηγικών διαφήμισης, της ανάπτυξης και παραγωγή των μηνυμάτων διαφήμισης, ανάπτυξη και εκτέλεση των σχεδίων μέσων, και του συντονισμού των σχετικών δραστηριοτήτων όπως η προώθηση πωλήσεων και οι δημόσιες σχέσεις. Μια διαφημιστική αντιπροσωπεία περιορίζω-υπηρεσιών επικεντρώνεται σε μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες αντιπροσωπειών διαφήμισης όπως η ανάπτυξη και η παραγωγή των μηνυμάτων διαφήμισης ή των σχεδίων μέσων. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=167 167 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Advertising Campaign Μια ομάδα διαφημίσεων, αντιπρόσωποι, και σχετικά διαφημιστικά υλικά και δραστηριότητες που έχουν ως σκοπό να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ίδιας χρονικής περιόδου ως τμήμα ενός συντονισμένου σχεδίου διαφήμισης για να επιτύχουν τους διευκρινισμένους στόχους διαφήμισης ενός πελάτη. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=168 168 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Advertising/ Display Allowance Μια μορφή προώθησης εμπορικών πωλήσεων στην οποία στους λιανοπωλητές δίνεται μια έκπτωση σε αντάλλαγμα είτε της προαγωγής του προϊόντος στη διαφήμισή τους, την οργάνωση μιας επίδειξης προϊόντων, είτε και στα δύο. Είναι επίσης γνωστό ως επίδομα επίδειξης. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=169 169 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Adaptive Experimentation Μια προσέγγιση (και φιλοσοφία) για τις διοικητικές αποφάσεις, που απαιτούν το συνεχή πειραματισμό για να καθιερώσει εμπειρικά τις λειτουργίες απάντησης αγοράς. Το πιό κοινότο στο άμεσο μάρκετινγκ, μπορεί και έχει εφαρμοστεί στις διαφημιστικές και άλλες μεταβλητές μιγμάτων μάρκετινγκ. Το πείραμα πρέπει να απεικονίσει την αναγκαία παραλλαγή στα ερεθίσματα, το κόστος τα αποτελέσματα, το χαμένο κόστος ευκαιρίας στα μη-βέλτιστα κύτταρα, και τη διοικητική εμπιστοσύνη στη στρατηγική βάσεων. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=170 170 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Advertising Manager Ο διαφημιστικός διευθυντής συμμετέχει στην ανάπτυξη των σχεδίων μάρκετινγκ, ενεργεί δεδομένου ότι η κύρια επαφή με τη διαφημιστική αντιπροσωπεία, παρέχει στην αντιπροσωπεία, τις οδηγίες αγοράς και στοιχείων και προϋπολογισμών προϊόντων, και τις κριτικές ή δημιουργικές και συστάσεις μέσων της αντιπροσωπείας κατά την διάρκεια (ή πριν από) της υποβολής τους στη διαχείριση μάρκετινγκ. Ο διαφημιστικός διευθυντής υποβάλλει έκθεση κανονικά στον εταιρικό ή εμπορικό διευθυντή τμήματος. Σχόλιο: Πολλές επιχειρήσεις αγαθών με τις οργανώσεις διευθυντών προϊόντων δεν έχουν έναν διαφημιστικό διευθυντή. Μάλλον οι λειτουργίες που απαριθμούνται ανωτέρω εκτελούνται από τους διευθυντές προϊόντων ή τους διευθυντές εμπορικών σημάτων για τα ορισμένα προϊόντα τους. Εάν, σε τέτοιες οργανώσεις, υπάρχει ένας διαφημιστικός διευθυντής, αυτός ο ανώτερος υπάλληλος περιορίζεται συνήθως στην παροχή της ειδικών συμβουλών και των υπηρεσιών στους διευθυντές προϊόντων. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=171 171 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Advertising Media Τα διάφορα μέσα μαζικής επικοινωνίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να φέρουν τα μηνύματα διαφήμισης στα πιθανά ακροατήρια ή τις αγορές στόχων για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις οργανώσεις, ή τις ιδέες. Αυτά τα μέσα περιλαμβάνουν τις εφημερίδες, τα περιοδικά, το άμεσο ταχυδρομείο διαφημιστικός, τις κίτρινες σελίδες, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση ραδιοφωνικής μετάδοσης, την καλωδιακή τηλεόραση, την υπαίθρια διαφήμιση, τη διέλευση που διαφημίζουν, και διαφήμιση ειδικότητας. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=172 172 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Advertising Models Οι μεγάλοι αριθμοί προτύπων έχουν χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσουν στη λήψη των αποφάσεων διαφήμισης. Τα οικονομετρικά και άλλα πρότυπα αγοράς, καθώς επίσης και τα πρότυπα υπολογισμού απόφασης όπως ADBUDG, έχουν χρησιμοποιηθεί στον προσδιορισμό της διαφήμισης των προϋπολογισμών. Η επιλογή MEDIA και ο σχεδιασμός των προτύπων έχουν περιλάβει τα γραμμικά και μη γραμμικά πρότυπα προγραμματίζω-τύπων, όπως MEDIAC, και τα πρότυπα υπολογισμού απόφασης. Λίγα πρότυπα, όπως ADMOD Aaker (1975), έχουν σχεδιαστεί για να ασχοληθούν ταυτόχρονα με τον προϋπολογισμό, το αντίγραφο, και τις αποφάσεις κατανομής μέσων. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=173 173 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Administered Vertical Marketing System Μια μορφή κάθετου συστήματος μάρκετινγκ με σκοπό να ελέγξει μια γραμμή ή μια ταξινόμηση των εμπορευμάτων σε αντιδιαστολή με τη λειτουργία ενός ολόκληρου καταστήματος. Τέτοια συστήματα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη των σημαντικών προγραμμάτων για τις διευκρινισμένες γραμμές εμπορευμάτων. Οι κάθετα ευθυγραμμισμένες επιχειρήσεις, ακόμα κι αν στην μη-ιδιοκτησία μια θέση, μπορεί να λειτουργήσει μαζί για να μειώσει το συνολικό κόστος συστημάτων τέτοιων δραστηριοτήτων όπως τη διαφήμιση, τη μεταφορά, και την επεξεργασία δεδομένων. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=174 174 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Product Marketing Definition Τα όρια μιας αγοράς καθορίζονται από τις επιλογές των ευδιάκριτων κατηγοριών κατά μήκος τεσσάρων διαστάσεων: (1) λειτουργίες πελατών, ή το σχέδιο των οφελών που παρέχονται για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών (2) τεχνολογία, η οποία αντιπροσωπεύει τους διάφορους τρόπους που μια ιδιαίτερη λειτουργία μπορεί να εκτελεσθεί (3) τμήματα πελατών, το οποίο περιγράφει ποιές ανάγκες εξυπηρετούνται και όπου βρίσκονται γεωγραφικά και (4) η ακολουθία σταδίων του προστιθεμένης αξίας συστήματος. Ένα όριο προϊόν-αγοράς διασχίζεται όταν απαιτούνται οι ευδιάκριτα διαφορετικές ανταγωνιστικές στρατηγικές. Μέσα σε αυτήν την αγορά μπορούν να υπάρξουν δευτερεύουσες αγορές που αποτελούνται από τους πελάτες με τα παρόμοια σχέδια των χρήσεων ή των εφαρμογών για το προϊόν. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=175 175 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT Sales Management Ο προγραμματισμός, η κατεύθυνση, και ο έλεγχος των προσωπικών δραστηριοτήτων πώλησης μιας επιχειρησιακής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης της στρατολόγησης, της επιλογής, της κατάρτισης, του εξοπλισμού, της ανάθεσης, της δρομολόγησης, της εποπτείας, της πληρωμής, και της δραστηροποίησης ως αυτούς τους στόχους ισχύουν για τη δύναμη πωλήσεων. Η διαχείριση πωλήσεων περιλαμβάνει τρεις συσχετισμένες διαδικασίες: (1) διατύπωση ενός στρατηγικού προγράμματος πωλήσεων (2) εφαρμογή του προγράμματος πωλήσεων και (3) αξιολόγηση και έλεγχος της απόδοσης δύναμης πωλήσεων. Στην κατάρτιση του στρατηγικού προγράμματος πωλήσεων, η διαχείριση πωλήσεων περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης των διοικητικών πολιτικών απολογισμού, των προβλέψεων απαίτησης, και των ποσοστώσεων και των προϋπολογισμών οργάνωση πωλήσεων προγραμματισμός πωλήσεων σχέδιο εδαφών επέκταση και καθοδηγώντας. Να εκτελέσουν το πρόγραμμα πωλήσεων, οι διοικητικές δραστηριότητες πωλήσεων περιλαμβάνουν την εποπτεία, την επιλογή, τη στρατολόγηση, την κατάρτιση, και τη δραστηροποίηση της δύναμης πωλήσεων. Επιπλέον, η εφαρμογή απαιτεί την ανάπτυξη των προγραμμάτων κινήτρου δύναμης συστημάτων και πωλήσεων αποζημιώσεων. Η αξιολόγηση και ο έλεγχος της απόδοσης δύναμης πωλήσεων περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και την επιβολή των μεθόδων για και την απόδοση δύναμης πωλήσεων. Οι διοικητικές δραστηριότητες πωλήσεων που απαιτούνται χαρακτηριστικά για την αξιολόγηση και τον έλεγχο περιλαμβάνουν τη συμπεριφοριστική ανάλυση, την ανάλυση δαπανών, και την ανάλυση πωλήσεων. http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=176 176 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT fgdfgdf gfdgdf http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=182 182 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT business shift Επιχειρηματικός όρος http://www.a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=62&xmid=183 183 Sun, 16 Jun 2019 03:17:05 GMT